Dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym

Nauczyciela mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą. Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

Uczestnictwo w egzaminie poprawkowym rodziców ucznia

Uczennicy szkoły podstawowej wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki. Rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o umożliwienie im udziału w egzaminie w charakterze obserwatorów. Czy mają prawo uczestniczyć w takim egzaminie?

Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?

Jak ewidencjonować druki ścisłego zarachowania?

W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole? Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia szkoły i przedszkola

Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

Data wydania i potwierdzenie odbioru świadectwa szkolnego

Uczeń kończy gimnazjum i otrzymuje świadectwo, ale nie przyjeżdża na zakończenie roku szkolnego. Co należy zrobić w takiej sytuacji i jaką należy wpisać w arkuszu datę wydania świadectwa?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestrajkujących nauczycieli

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

Odrabianie zaległych zajęć

Czy należy odrobić zajęcia lekcyjne utracone podczas działań strajkowych w szkole?

Dokumentowanie lekcji otwartych

W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?