Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestrajkujących nauczycieli

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

Odrabianie zaległych zajęć

Czy należy odrobić zajęcia lekcyjne utracone podczas działań strajkowych w szkole?

Dokumentowanie lekcji otwartych

W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania

W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Minimalna długość przerwy lekcyjnej

Czy od dnia 1 marca 2019 r. należy zgodnie z nowymi przepisami wydłużyć przerwy międzylekcyjne do 10 minut?

Warunki otwarcia szkolnego sklepiku

Czy o zamiarze uruchomienia w szkole sklepiku należy informować kuratorium oświaty?

Udzielanie informacji o uczniu pocztą elektroniczną

Osoba, która prosi o udzielenie informacji o uczniu - podaje w e-mailu informację, że jest rodzicem dziecka (ojcem). Czy udostępniając dane o uczniu (informację czy dziecko zostało przez matkę zapisane do naszej szkoły), naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych?

Przechowywanie dokumentacji nauczycieli

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przechowywania w dokumentacji szkoły dokumentacji nauczycieli, w tym nauczycielskich planów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów czy też innych planów? Jeżeli tak, to jak długo?

Kompetencje rady pedagogicznej do odwołania dyrektora

Czy rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły lub jego zastępcę?