WYDANIE ONLINE

Zarówno powierzenie, jak i odebranie nauczycielowi funkcji kierowniczej wymaga zasięgnięcia opinii kilku organów oraz zachowania określonych procedur. Najtrudniej jest pozbawić nauczyciela funkcji ze względu na tzw. przypadek szczególnie uzasadniony, tj. np. brak współpracy z dyrektorem, niezadowolenie z pracy, czy też niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Tu subiektywna opinia dyrektora nie wystarczy. Wymagane jest szczegółowe i rzetelne uzasadnienie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu publicznej szkoły a także przypadków, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa.

czytaj więcej »

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zmiany mają usprawnić procedury organizowania przez te placówki wycieczek i  imprez z jednoczesnym zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpieczeństwa podczas udziału w tych wycieczkach i imprezach.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń klasy IV jest zameldowany w obwodzie szkoły, której jestem dyrektorem. Od I klasy, zgodnie z prośbą matki, uczęszczał do szkoły działającej przy ośrodku szkolno-wychowawczym. We wrześniu 2013 roku, zgodnie z decyzją matki, wrócił do szkoły obwodowej, gdzie w okresie od września do grudnia 2013 roku uczęszczał do klasy IV. Od 31 grudnia 2013, na prośbę matki, został przekazany do szkoły działającej przy kolejnym ośrodku szkolno-terapeutycznym. Tam prowadzone było nauczanie indywidualne do końca marca 2014 r. Od początku kwietnia 2014 roku dziecko zostało przeniesione postanowieniem Sądu Rodzinnego do ośrodka szkolno-terapeutycznego w innej miejscowości. Pod koniec kwietnia 2014 r. uczeń został skierowany do szpitala psychiatrycznego i powinien uczęszczać do szkoły działającej przy szpitalu (stan zdrowia jednak na to nie pozwala). Dyrektor szkoły działającej przy szpitalu psychiatrycznym otrzymała kartę przekazania ucznia z poprzedniej placówki, do której uczeń został skierowany postanowieniem Sądu Rodzinnego. Czy jest to działanie zgodne z przepisami? Która szkoła jest w chwili obecnej dla ucznia szkołą macierzystą?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna uzyskała dotację samorządową z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki uzależnień alkoholowych wśród młodzieży. Jak tego rodzaju zdarzenie ująć w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Od 1 września 2014 r. w szkołach będzie realizowany program „Owoce i warzywa”. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało w tym celu odpowiedni akt prawny, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie o programie „Owoce w szkole”. Zmieni się także termin składania sprawozdania z programu oraz zakres zadań, jakie będą musiały realizować szkoły uczestniczące w programie.

czytaj więcej »

Pierwsza część bezpłatnego podręcznika dla pierwszoklasistów jest już w druku. Dnia 23 czerwca 2014 r. została zaprezentowana druga część „Naszego Elementarza". Trwają prace nad kolejnymi częściami darmowego podręcznika. Każda z czterech części zostanie zaadaptowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny od września do grudnia w kwocie 100,00 zł, a od stycznia do sierpnia w wysokości 200,00 zł. W jakiej wysokości wliczyć ten dodatek do wynagrodzenia urlopowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest rola komisji socjalnej, skoro dyrektor twierdzi, że to on decyduje o funduszu i jego zdanie jest wiążące?

czytaj więcej »

Pytanie: Po przegranym procesie dyrektor został zobligowany do wypłaty równowartości kosztów zastępstwa procesowego. W jaki sposób należy udokumentować taką wypłatę? Jak prawidłowo ująć tego typu zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Organizacja związkowa dostarczyła pracodawcy kserokopię Deklaracji członkowskiej, w której widnieje następujący zapis: „Wyrażam zgodę na potrącanie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia składek członkowskich w wysokości przyjętej w Uchwale Finansowej Związku”. Deklaracja opatrzona jest datą i podpisem pracownika. Czy kserokopia takiego dokumentu jest dla pracodawcy podstawą do dokonywania comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, czy oświadczeniem złożonym wobec związku zawodowego, nieuprawniającym pracodawcę do dokonywania ww. potrąceń składek związkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele W-F wystąpili do mnie z oficjalnym wnioskiem, żeby na hali gimnastycznej na ścianach zamontować materace lub inny materiał poprawiający bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji. Wystosowane do mnie w tej sprawie pismo ma zdjąć z nich odpowiedzialność za ewentualny wypadek. Hala sportowa posiada wszelkie pozwolenia do użytkowania z dziećmi – sanepidu, straży pożarnej, inspektora budowlanego. Czy w przepisach dotyczących BHP w szkole jest mowa o tym, że w obiektach sportowych należy zabezpieczać ściany? Czy nauczyciel może „zwolnić się” z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonej przez niego lekcji?

czytaj więcej »

Pytanie: Ustawa o systemie oświaty nie reguluje dowozu uczniów do i ze szkoły w placówkach niepublicznych. Szkoły te mogą jednak we własnym zakresie zorganizować transport swoim uczniom. Jak zorganizować dowóz uczniów do szkoły niepublicznej, by był zgodny z przepisami i zapewniał im bezpieczeństwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 września 2014 r. szkoła przenosi siedzibę do nowego budynku w tej samej miejscowości, na tej samej ulicy, lecz pod inny numer. Przeniesieniu ulegnie zarówno majątek, jak i cały zatrudniony personel. Czy należy wypowiedzieć dotychczasowe umowy o pracę, czy wystarczą porozumienia zmieniające warunki pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący wyraził zgodę na podział klas na grupy w I etapie edukacji. W szkole dokonamy podziału od klasy II. Czy można dokonać podziału stosując zapis rozporządzenia dotyczącego II etapu edukacji? Czy właściwe jest, aby nauczyciele języka obcego przeprowadzali test umiejętności na koniec  klasy I, II, III i na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej, wyników testu i obserwacji tempa pracy dokonywali podziału na grupy zgodnie z poziomem umiejętności dzieci? Uczniowie realizują ten sam program nauczania i pracują z tym samym podręcznikiem w grupie zaawansowanej i mniej zaawansowanej.

czytaj więcej »

Pytanie: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzimy Księgę Wychowanków. Wpisani są do niej wszyscy uczęszczający do szkół działających w ramach ośrodka. Ponadto w szkole podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkole przysposabiającej do pracy prowadzimy księgi uczniów. Czy w internacie prowadzi się rejestr czy dodatkową księgę?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto w szkole może mieć dostęp do dokumentacji archiwalnej np. arkuszy ocen?

czytaj więcej »

Szkoły mogą bezpłatnie korzystać z rozpowszechnionych utworów bez zgody twórców, pod warunkiem że robią to w celach dydaktycznych. Zatem nauczyciel, który korzysta z utworu na lekcji, nie narusza prawa. Inaczej jest jednak w przypadku imprez okolicznościowych i rozrywkowych. Gdy nie są związane z celem dydaktycznym, trzeba wykupić licencję na korzystanie z utworu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny przedstawiany radzie pedagogicznej powinien być zatwierdzony jej uchwałą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać protokoły rady pedagogicznej? Czy od nowego roku szkolnego protokoły można numerować od liczby 1?

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który zamierza zatrudnić asystenta, powinien najpierw sprawdzić jego kwalifikacje oraz uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Bardzo ważne jest prawidłowe określenie jego obowiązków, ponieważ nie może się pokrywać z zadaniami nauczycieli. Rolą asystenta jest bowiem wspieranie a nie zastępowanie nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy.

czytaj więcej »

Większość spraw organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym wymaga od dyrektora wydania decyzji lub zarządzenia albo podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. Warunkiem ważności i skuteczności tych dokumentów jest odpowiednia podstawa prawna i zachowanie procedur prawnych przy ich wydawaniu i wprowadzaniu w życie.

czytaj więcej »

wiper-pixel