Pracownikowi niepedagogicznemu objętemu ochroną przedemerytalną można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na jego wniosek

Pytanie: Czy pracownik szkoły, konkretnie woźny, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, może złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z pełnego na pół etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Organizacja zajęć z religii to obowiązek organu prowadzącego przy współudziale dyrektorów szkół

Pytanie: Czy obowiązek zorganizowania nauki religii spoczywa na organie prowadzącym czy na dyrektorze szkoły? W szkole deklarację uczestnictwa w zajęciach z religii złożyli zaledwie rodzice dwójki uczniów.

Organ prowadzący nie może nakazać dyrektorowi sfinansowania studiów konkretnego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel W-F zwrócił się do dyrektora z prośbą dofinansowanie szkolenia trenerskiego. Dostał odmowę, po czy udał się z tą samą prośbą do gminy. Czy organ prowadzący, w tym wypadku wójt, może zmusić dyrektora szkoły do sfinansowania studiów podyplomowych nauczycielowi, które nie są zgodne z potrzebami szkoły zawartymi w WDN, ze środków przyznanych szkole, przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli?

Nauczyciel ze stopniem doktora odbywa staż na nauczyciela mianowanego przez rok i 9 miesięcy

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego z dniem 1 września 2014 r. Okres stażu powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy. Dnia 14 października 2014 r. nauczyciel uzyskał tytuł doktora. Czy dyrektor szkoły może skrócić nauczycielowi staż, jeśli w dniu rozpoczęcia stażu nauczyciel nie posiadał jeszcze tytułu doktora?

Nauczyciel nie może zrezygnować z dodatku motywacyjnego

Pytanie: Dyrektor szkoły przyznał dodatek motywacyjny nauczycielowi na okres trzech miesięcy. Nauczyciel na piśmie o przyznaniu dodatku motywacyjnego napisał adnotację, że odmawia przyjęcia dodatku. Czy nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dodatku motywacyjnego? Czy jego adnotacja na piśmie w sprawie przyznania dodatku stanowi podstawę do jego nienaliczenia?

Dyrektor ustala tygodniowy wymiar zajęć z etyki

Pytanie: Ile godzin etyki tygodniowo należy zorganizować uczniowi w szkole podstawowej i gimnazjum?

Dyrektor ma obowiązek przyjąć zaświadczenie o przeciwskazaniu do wykonywania pracy wystawione przez każdego lekarza medycyny pracy

Pytanie: Szkoła ma podpisaną umowę z konkretnym lekarzem medycyny pracy i kieruje do niego nauczycieli na badania. Czy nauczyciel może przynieść zaświadczenie o zdolności do pracy od innego lekarza medycyny pracy i dyrektor szkoły ma obowiązek je honorować?

Duplikat świadectwa ukończenia szkoły musi być podpisany przez dyrektora szkoły

Pytanie: Czy duplikat świadectwa ukończenia liceum musi być podpisany przez dyrektora szkoły?

Zakaz używania e-papierosów na terenie szkoły można umieścić w statucie szkoły

            Obecnie problem e-papierosów jest nasilony zwłaszcza w gimnazjach. Zakaz ich używania na terenie szkoły można umieścić w statucie. Rzecznik praw dziecka zwrócił się do ministra zdrowia o pilne podjęcie prac legislacyjnych, które zakażą reklamy oraz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom do lat 18.

Zajęć indywidualnego nauczania uczeń nie może realizować w formie włączania w życie klasy poprzez udział w zajęciach edukacyjnych

Pytanie: Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespół Aspergera i jednocześnie orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na złamaną nogę. Rodzice chcą, by część zajęć edukacyjnych odbywała się na terenie szkoły, w klasie razem z innymi dziećmi. Czy dyrektor może przystać na takie rozwiązanie?