Przekazywanie szkół samorządowych podmiotom prywatnym nie jest zakazane, ale czy zgodne z prawem?

Mimo, że przepisy nie zakazują samorządom przekazywania szkół w ręce podmiotów prywatnych, to jednak w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich, takie praktyki zagrażają realizacji konstytucyjnych praw i wolności, w tym powszechności i równości w dostępie do edukacji.

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – odręcznie lub komputerowo

Rada pedagogiczna ma obowiązek protokołowania swoich posiedzeń w formie wskazanej w regulaminie, gdyż w przepisach brak jest co do tego jakichkolwiek wytycznych. Może to być zatem protokół spisany odręcznie przez protokolanta lub komputerowo, a następnie wydruk opatrzony podpisem. W każdym przypadku dokument ten powinien być jednak przejrzysty i czytelny, co można osiągnąć, redagując go w 6 odrębnych części.

Po zmianie prawa oświatowego konieczna aktualizacja szkolnych aktów prawnych

 W tym roku szkolnym szkoły muszą zaktualizować zapisy swoich statutów z uwzględnieniem nowych regulacji, jakie wprowadziła lutowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz inne akty prawne, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim zdefiniowania nowych zadań szkoły, ustalenia szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów i kompetencji organów szkoły, a także określenia organizacji szkoły i zasad rekrutacji uczniów. 

Nowy wzór skierowania na badania wstępne do stosowania po 1 kwietnia

Od 1 kwietnia, pod pewnymi warunkami, pracownik z aktualnym orzeczeniem o zdolności do pracy może być zwolniony ze wstępnych badań lekarskich. Przy ocenie możliwości zwolnienia pomocne będzie skierowanie na badania, w którym zawarta jest charakterystyka stanowiska pracy i ewentualne informacje o występowaniu na nim czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.